РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 

Журнал «Краєзнавство» публікує статті, рецензії на наукові роботи, хроніку краєзнавчого руху.

Проблематика: історичні науки (спеціалізація регіональна історія України, мікроісторія, локальна історія) музеєзнавство, пам’яткознавство.

Журнал є виданням відкритого доступу. Всі статті оприлюднюються у вільному доступі для перегляду, завантаження та друку.

 

Кожна стаття має містити метадані. Вони публікуються у журналі, на сайті видання і зберігаються в інформаційних та наукометричних базах:

УДК – подається окремим рядком, ліворуч, перед відомостями про автора / авторів.

       Відомості про автора / авторів – подаються праворуч, над назвою публікації (команда: вирівнювання по правому краю тексту) із зазначенням імені і прізвища; рядком нижче – науковий ступінь і вчене звання; посада, місце роботи (повна назва); населений пункт (у дужках), де живе або працює автор, країна, e-mail; ОRCID. Усі відомості наводяться в називному відмінку. Ім’я автора / авторів виділяють жирним і курсивним накресленням.

 Назва публікації – виконується прописними (заголовними) літерами жирним накресленням одним абзацом (команда: вирівнювання по центру тексту). Якщо публікацію подано частинами в кількох випусках видання, її назву змінювати не дозволяється. Окрім того, у підрядковій примітці до назви матеріалу потрібно наводити відомості про його продовжування або закінчення.

Анотація – розміщується перед текстом публікації після її назви. Обсяг – не менше 2000 знаків (із пробілами), без абзацу. Рекомендовані пункти:

– мета / завдання дослідження;

– методологія / методи / наукові підходи;

– основні результати дослідження;

– перспективи подальших студіювань;

– практичне значення досягнутих результатів;

– оригінальність дослідження.

Ключові слова (шість – вісім) – подаються після анотації.

References – список використаної літератури та опублікованих джерел в абетковому порядку, виконаний у латинській транслітерації. Наявні у статті посилання на архівні матеріали – не включаються. References подаються після основного тексту.

Список літератури та джерел у References має бути оформлений відповідно до стилю APA (American Psychological Association (APA) Style).

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті автоматичного формування посилань за адресою:


– http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual (Generate APA citations for Books).

    Для оформлення кириличних цитувань необхідно транслітерувати: а) імена авторів; б) назви видань; в) назви статей (варіант: наводиться авторський англійський варіант назви статі, якщо він наявний у публікації).

Рекомендовані онлайн-транслітератори можна знайти за адресами:

http://litopys.org.ua/links/intrans.htm (транслітератор з української на порталі «Ізборник»);

http://translit.net/ru/gost-7-79-2000/ (транслітератор із російської згідно з ГОСТ 7.79-2000).

      При транслітеруванні необхідно звертати увагу на написання прізвищ автора / авторів. Транслітерацію прізвищ здійснювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Назви періодичних видань (журналів) потрібно наводити відповідно до офіційного написання за номером реєстрації ISSN.

Наприкінці кожного бібліографічного запису у квадратних дужках англійською слід зазначати мову публікації – [in Ukrainian], [in English], [in Russian] та ін.

Метадані пунктів 2–5 подаються українською й англійською мовами.

 

2. Вимоги до оформлення тексту

Текстовий редактор – не нижче Microsoft Office 2003, шрифт – Times New Roman, кеґль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, береги – усі по 2 см, абзацний відступ – 1,27 см. Формат файлу – .doc, .docx. Якщо використовувалися нестандартні шрифти, необхідно повідомити їх назву або надати сам шрифт (стандартне розташування в ОС Windows: C:/Windows/Fonts).

Посилання автоматичні підрядкові (у нижній частині сторінки).

Орієнтовний обсяг статті - від 0,3 до 1,0 ум. друк. арк..

Статті приймаються англійською та українською мовами.

 

Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються безпосередньо в тексті, без використання пробілів і табулятора.

Таблиці створюються автоматично через відповідний пункт меню й нумеруються послідовно. Прив’язка таблиць до тексту – обов’язкова («див. табл. …»).

Ілюстрації подаються окремими файлами у форматі .jpeg. Прив’язка таблиць до тексту – обов’язкова («див. ілюстр. …»).

При набиранні тексту слід дотримуватись таких загальних норм:

Між словами ставити один пробіл.

Розрізняти тире (–) та дефіс (-).

Знаки процента, а також градуса, мінути, секунди від цифр не відділяються (77%, 25°, 5', 30'').

Загальноприйняті позначення одиниць виміру подаються через нерозривний пробіл (45 пуд., 150 грн, 32 км, 6 млн, 45 тис.).

Лапки використовуються парні («…»), при цьому слід зважати на наявність «внутрішніх» лапок («… "…" …»).

Апостроф має вигляд одинарної круглої закривальної лапки (’).

Дати подаються через тире без пробілів.

 

3. Вимоги до оформлення приміток і бібліографічних посилань

Різноманітні примітки (коментарі, уточнення) оформлюються внизу відповідної сторінки через меню посилань автоматично.

Бібліографічні посилання розміщуються посторінково в автоматичному режимі. Знак виноски ставиться перед розділовим знаком (двокрапкою, крапкою з комою, комою, крапкою), а не після нього.

Бібліографічне посилання має містити наступні елементи:

прізвище та ініціали автора / авторів;

назва праці;

відомості щодо відповідальності – інформація про осіб та організації, які брали участь у створенні видання (укладачі, відповідальні редактори, перекладачі тощо);

вихідні дані (місце, рік видання);

відомості про серію (номер журналу, випуску, тому);

сторінка, на яку робиться посилання, або загальна кількість сторінок (при посиланні на весь документ).

Прізвища авторів виділяються курсивом. Прізвище передує ініціалам. Між прізвищем та ініціалами ставиться нерозривний пробіл.

Усі бібліографічні посилання подаються мовою оригіналу. За неодноразового посилання на різні праці одного автора використовується скорочений запис (автор, перші кілька слів назви, три крапки, тире, сторінка). Якщо повторне посилання йде відразу за первинним, його текст замінюється словами «Там само», «Там же», «Ibid.» (залежно від мови джерела, на яке посилаються).

Бібліографічні посилання, включені в комплексне посилання, розміщуються в алфавітному порядку та відділяються одне від одного крапкою з комою. Якщо до комплексного посилання включено кілька посилань на одного й того самого автора / авторів, то у другому та наступних посиланнях прізвища й ініціали замінюють на «Його ж», «Її ж», «Їх же», «Его же», «Её же», «Их же», «Idem».

Посилання на архівні матеріали подаються національною мовою залежно від місцезнаходження документа. У першому посиланні на архів вказується його повна назва, а в дужках зазначається абревіатура. У наступних посиланнях ставиться лише абревіатура.

    У редакцію слід надати електронний варіант статті та один роздрукований примірник. Матеріали, які не відповідатимуть зазначеним вище вимогам, не розглядатимуться. Редакційна колеґія має право редагувати й скорочувати подані тексти. За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.

 

Приклади

оформлення списку літератури та опублікованих джерел

REFERENCES

Відповідно до міжнародного стандарту з переліку

міжнародних стилів оформлення публікацій APA

(American Psychological Association (APA) Style)

 

КНИГИ

Шаблон оформлення за стилем АРА:

Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована. Місто (повністю): Видавництво. [in Ukrainian (in English, in Russian тощо)].

В а ж л и в о: в елементах опису можна використовувати лише

прямі лапки (")

 

Один автор:

Chornovol, I. (2015). Komparatyvni frontyry: svitovyi i vitchyznianyi vymir. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian].

 

De Ribas, A. (1913). Staraya Odessa. Istoricheskie ocherki i vospominaniya. Odessa. [in Russian].

 

Два автори:

Bazhan, O. H., & Danyliuk, Yu. Z. (2000). Opozytsiia v Ukraini (druha polovyna 50-kh – 80-ti rr. XX st.). Kyiv: Ridnyi krai. [in Ukrainian].

 

Від трьох до шести авторів:

Shust, R. M., Kryzhanivskyi, A. L., Tseluiko, O. P., Shvets, V. Ye., Vovchak, O. D., & Komarynska, Z. M. (2011). Hroshi Ukrainy. Kyiv: UBS NBU; Kharkiv: Folio. [in Ukrainian].

 

Якщо більше шести авторів, сьомого і наступних авторів позначають et al.

Багатотомне видання:

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia (2 vols.). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

 

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia (Vol. 1). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

 

Nechui-Levyts'kyi, I. S. (1968). Zibrannia tvoriv u desiaty tomakh (Vol. 10: Biohrafichni materialy. Statti ta retsenzii. Fol'klorni zapysy. Lysty). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

 

Редактор (без автора):

Kulchytskyi, S. V. (Ed.). (2005). Orhanizatsiia ukrains'kykh natsionalistiv i Ukrains'ka povstans'ka armiia: Istorychni narysy. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

 

Stanko, V. N. (Ed.). (2002). Istoriia Odesy. Odesa: Druk. [in Ukrainian].

 

Редактор і керівник авторського колективу:

Smolii, V. A. (Ed.). (2012). Natsional'ne pytannia v Ukraini ХХ – pochatku ХХI st.: istorychni narysy. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

 

Без автора (або ред. колеґія)

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Narysy istorii ukrains'koi revoliutsii 1917–1921 rokiv (Vol. 1). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

 

Упорядники

Bezpalko V. V., Vysotin M. B., Voronchuk I. O., Kucheruk M. M., & Chubyk Yu. I. (Comps.). (2014). Ukrains'ke povsiakdennia rann'omodernoi doby: zbirnyk dokumentiv (Vol. 1: Volyn' XVI st., Seriia dokumental'nykh dzherel). Kyiv: Feniks. [in Ukrainian].

 

Holko, O., Tuchak, O., & Khalak, N. (Comps.). (2014). Ukrains'ki zhertvy Volyni 1938-1944 pp. u kartakh i tablytsiakh. Volodymyr-Volyns'kyi raion. Lviv. [in Ukrainian].

 

Автор і перекладач:

Zombart, V. (2003). Evrei i khozyajstvennaya zhizn': avtoriz. per. s nem. (G. Grosman, Trans.). Kyiv: MAUP. [in Russian].

 

Перевидання

Boiko, O. D. (2014). Istoriia Ukrainy: Navchal'nyi posibnyk (5th ed.). Kyiv: Akademvydav. [in Ukrainian].

 

Частина книги

Shevchenko, V. V. (2011). Rozvytok haluzei promyslovosti. In V. A. Smolii (Ed.), Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia (Vol. 1, pp. 626–632). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

 

Стаття в енциклопедії

Hruzin , D. V., & Udod, O. A. (2008). Kulish Panteleimon Oleksandrovych. In Entsyklopediia istorii Ukrainy (Vol. 5, pp. 468–472). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

 

Передмова, післямова

Udod, O. A. (2004). Yuvilei iak vikha na tvorchomu shliakhu [Foreword]. In H. K. Shvyd'ko (Author), Mynule u promeniakh pam'iati (pp. 3–4). Kyiv: Heneza. [in Ukrainian].

 

Reient, O. P., & Shevchenko, V. V. (2013). Pisliamova [Afterword]. In Velyka viina 1914–1918 rr. i Ukraina (pp. 708–710). Kyiv: Klio. [in Ukrainian].

 

Періодичні, ПРОДОВЖУВАНі ВИДАННЯ, матеріали конференцій

Шаблон оформлення за стилем АРА:

Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована [Назва публікації англійською мовою (якщо наявна)]. Назва видання транслітерована – Назва видання англійською мовою, Том (номер) чи (випуск), Сторінки

 

Стаття в серійному виданні:

Berezhok, E. V. (2013). Turisticheskie putevoditeli kontsa XVIII–XIX vv. (po materialam Stroganovskogo fonda Nauchnoj biblioteki Odesskogo natsional'nogo universiteta imeni I. I. Mechnikova. Vіsnyk ONU, 18 (2 (10)), Bіblіotekoznavstvo, bіblіohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 81–101. [in Russian].

Стаття у журналі:

Donik, O. M. (2005). Blahodiinist v Ukraini (XIX – pochatok XX st.). Ukrains'kyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 4, 159–177. [in Ukrainian].

 

Стаття у збірнику:

Borovoi, S. Ya. (1982). Osoblyvosti formuvannia naselennia mist Pivdennoi Ukrainy v doreformenyi period. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrains'koi RSR, (16), 63–68. [in Ukrainian].

 

Sylka, O. Z. (2014). Sil's'ki viddilennia Rosiis'koho tovarystva Chervonoho Khresta v Livoberezhnii Ukraini [Rural branches of Russian Red Cross Society in Left-Bank Ukraine] (O. P. Reient, Ed.). Problemy istorii Ukrainy XIX – pochatku XX st. – Problems of the history of Ukraine of XIX – beginning XX cc., (23), 234–246. [in Ukrainian].

 

Стаття в газеті

Udod, O. A. (2001, May 8). Pro kontseptual'ni zasady suchasnoi istorychnoi osvity v Ukraini. Osvita Ukrainy, p. 2. [in Ukrainian].

 

Опубліковане в газеті інтерв’ю

Udod, O. A. (2013, June 21). Dyskusiia pro pidruchnyk istorii – tema, yaku porushuvatymut' vichno [Interview]. Uriadovyi kur'ier, p. 1. [in Ukrainian].

 

Матеріали конференцій:

Terent'eva, N. A. (1995). Grecheskie kuptsy v Odesse (XІX stoletie). Abstracts of Papers '95: Ukraina – Hretsiia: Istoriia ta suchasnist (pp. 125–128). Kyiv. [in Russian].

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Шаблон оформлення за стилем АРА:

Автор. (Рік, (місяць і число, якщо вони є) публікації). Назва публікації транслітерована. [Назва публікації англійською мовою (якщо наявна)]. Назва джерела – Назва джерела англійською мовою, Том (номер, випуск) – якщо вони наявні, Сторінки. Retrieved (дата звернення), from адреса сайту

Gubar', O. (n. d.). Odessa – kak pamyatnik patriarkhal'nym menyalam. Retrieved from http://www.migdal.ru/article-times.php?artid=5673&print=1 [in Russian].

 

Kotys, S. (n. d.). Vid hasu do natriiu: istoriia luts'koho likhtaria. Retrieved June 7, 2017, from http://www.volynpost.com/articles/293-vid-gasu-do-natriyu-istoriia-lucko... [in Ukrainian].

 

Landau, Yu. O., Sihal, I. Ya., & Dubovskoi, S. V. (Eds.). (2013). Enerhetyka: istoriia, suchasnist i maibutnie (Vol. 2: Piznannia i dosvid – shliakh do suchasnoi enerhetyky). Kyiv. Retrieved June 7, 2017, from http://energetika.in.ua/ua/books/book-2/part-3/section-15/15-2 [in Ukrainian].

 

Donik, O. M. (2005). Blahodiinist v Ukraini (XIX – pochatok XX st.). Ukrains'kyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 4, 159–177. Retrieved from http://history.org.ua/JournALL/journal/2005/4/8.pdf [in Ukrainian].

 

Yesiunin, S. (2011, October 21). Vulychnym likhtariam podil's'kykh mist – 160. Retrieved June 7, 2017, from https://ye.ua/istiriya/6995_Vulichnim_lihtaryam_podilskih_mist___160.html [in Ukrainian].

 

1880 rik: pochatok vulychnoho osvitlennia u Vinnytsi. (September 28). Retrieved June 7, 2017, from http://urban.vn.ua/1880-rik-pochatok-vuly-chnogo-osvitlennya-u-v/87 [in Ukrainian].

ДИСЕРТАЦІЇ

Bielikov, Yu. A. (2003). Kupetstvo Kharkivs'koi hubernii (druha polovyna XIX – pochatok XX st.) [Merchants of Kharkiv province (the second half of 19th – beginning of 20th century)] (Candidate’s thesis). Kharkiv. [in Ukrainian].

 

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Volonyts, V. S. (2007). Torhovel'no-komertsiina diial'nist' hrekiv-kuptsiv v Ukraini (seredyna XVII–XIX st.) [Trade and Commerce of the Greek Merchants in Ukraine (middle of XVII–XIX)] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Donetsk. [in Ukrainian].

 

 

Написання обов’язкових елементів оформлення списку літератури

англійською мовою

Автор

Author

Редактор / редактори

Ed. / Eds.

Упорядник / упорядники

Comp. / Comps.

Перекладач

Trans.

Вступ

Introduction

Передмова

Foreword

Післямова

Afterword

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції

Proceedings of the Conference Title

Матеріали II Всеукраїнської конференції

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції

Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference

Матеріали III Міжнародної конференції

Proceedings of the 3rd International Conference

Дис. ... канд. наук

Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук

Doctor’s thesis

Автореф. дис. ... канд. наук

Extended abstract of Candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук

Extended abstract of Doctor’s thesis