Головний редактор

Олександр Реєнт член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту історії України НАН України

Перший заступник головного редактора

Олег Бажан

bazhanclio@ukr.net

 

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії України НАН України

Заступник головного редактора

Лариса Синявська доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Навчально-наукового інституту міжнародних відносин, історії та філософїї Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Відповідальний секретар

Дмитрій Ніколайчук кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України

Прес-секретар Національної спілки краєзнавців України

Милько Володимир кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України  

Члени редколеґії

Богдан Андрусишин доктор історичних наук, професор, декан факультету політології та права Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова
Геннадій Бондаренко кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Володимир Великочий доктор історичних наук, професор кафедри туризмознавства та краєзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Людмила Вовчук кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморського національного університету  імені Петра Могили
Сергій Гальчак доктор історичних наук, професор кафедри журналістики, реклами та зв’язків із громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Олександр Гончаров кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Олександр Гуржій доктор історичних наук, головний науковий співробітник відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН України
Володимир Дмитрук кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України
Олександр Добжанський доктор історичних наук, професор, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олександр Завальнюк доктор історичних наук, професор кафедри історії України Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Матеуш Каміонка ад'юнкт Педагогічного університету імені Комісії Національної Освіти в Кракові
Ігор Коляда доктор історичних наук, професор, професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
Андрій Королько кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Михайло Косило кандидат педагогічних наук, директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді
Віктор Коцур доктор історичних наук, професор, ректор Університету Григорія Скороводи в Переяславі
Олександр Лисенко доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України
Руслана Маньковська доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України
Наталія Мех доктор філогічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фолькльористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України
Ірина Петренко доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Олег Рафальський член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор,  директор Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
Олександр Рубльов доктор історичних наук, профессор, учений секретар Інституту історії України НАН УКраїни
Григорій Савченко кандидат історичних наук, професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ганна Скрипник кадемік НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту мистецтвознавства, фолькльористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України
Валерій Смолій академік НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту історії України НАН України
Юрій Стецик доктор історичних наук, професор, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного університету імені Івана Франка
Сергій Шумило кандидат історичних наук, директор Міжнародного інституту афонської спадщини